Kisnána község HIVATALOS WEBOLDALA

Szociális tűzifa igényelhető

Kisnána Község Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy szociális tűzifa igényelhető, az igényléshez szükséges kérelem a Községházán az igazgatási előadónál átvehető. A kitöltött kérelmet és a szükséges igazolásokat 2018. november 16. napjáig kell benyújtani a Községházára az igazgatási előadóhoz. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igényelhető mennyiség max. 2 m3/ingatlan.

Az igényléshez szükséges kérelemmegnyitás (.pdf)

A kérelmet az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el a  pályázati kiírás és a 4/2018 (XI.08.) Önkormányzati Rendelet alapján.

A tűzifa házhoz szállításáról 2019. február 15. napjáig az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik. A szociális tűzifa igénylés feltételeit a 4/2018 (XI.08.) számú Önkormányzati Rendelet 2.§ - a részletesen tartalmazza:

2.§ (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást legfeljebb 2 m3, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c) a jogosultsági feltételek fennállása esetén az önkormányzat előnyben részesíti az időskorúakat, valamint az egyedül élő időskorúakat.

(2) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek

a) háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050.-Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500.-Ft-ot).

b) A Képviselő-testület a 2. § (2) a) pontjában meghatározott jövedelemhatároktól különös méltánylást igénylő esetben eltérhet.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(4) Amennyiben a támogatott kérelmében (1. számú melléklet) valótlan nyilatkozatot tesz, vagy ha a támogatásként kiszállított tűzifa egy részét vagy egészét eladja, a támogatásként megállapított tűzifa árát és a kiszállított mennyiségre jutó szállítási költséget egy összegben köteles visszafizetni az Önkormányzatnak az erre kötelezést tartalmazó határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül.

(5) Szociális tűzifa támogatás megállapítás csak azon ingatlan vonatkozásában lehetséges mely tűzifával fűthető, megfelelő tüzelőberendezéssel rendelkezik.

(6) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

(7) A jogosultság valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

KISNÁNA, 2018. november 08.
Paulenka László, polgármester